Košík je prázdný

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Ke každému zboží je přikládána faktura (doklad o prodeji), která slouží zároveň jako záruční a dodací list. Souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník převzetím zboží. Za převzetí se považuje okamžik, kdy zákazník přebírá zboží od dopravce.

1. Reklamace budou vyřízeny v souladu s tímto reklamačním řádem a právním řádem platným v ČR. Pro kupujícího (spotřebitele) jsou určující zejména občanský zákoník a zákon ochraně spotřebitele. Zboží reklamujte přímo u prodejce www.kalagro.cz na adrese uvedené v záručním listu / faktuře. Reklamované zboží musí být doručeno prodávajícímu spolu s kopií nákupního dokladu a písemným řádně specifikovaným oznámením vad, které by mělo obsahovat též volbu nároku kupujícího podle zákona, jinak bude reklamace vyřízena dle možností stanovených zákonem.

2. Při převzetí zboží je nutné pečlivě překontrolovat jeho správnost, úplnost a případná poškození. Možné odchylky je nutné bezodkladně reklamovat.

3. Délka záruky trvá nejméně 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Zákonnou záruku na spotřební zboží podle občanského zákoníku nelze zkrátit. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny se počítá od převzetí nová záruční doba.

4. Zákazník musí reklamované zboží zaslat na vlastní náklady a riziko na adresu prodávajícího. Balík musí být viditelně označen "Reklamace". Zboží musí být dodáno včetně kompletního příslušenství s jakým bylo dodáno zákazníkovi. Zboží na reklamaci zasílejte v původním nebo v jiném k přepravě vhodném obalu. Zboží zasílané k reklamaci doporučujeme pojistit. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v průběhu přepravy.

5. Po vyřízení reklamace zašle prodejce na své náklady a riziko zboží zpět zákazníkovi, případně vyzve zákazníka k osobnímu odběru.

6. Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

- Závada zboží vznikla špatným použitím nebo chybnou manipulací, montáží apod.
- Zboží bylo poškozeno živly
- Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním
- Vad zboží způsobených běžným opotřebením

Reklamace uplatněná podnikatelem

Tato část reklamačního řádu byla zpracována dle Obchodního zákoníku a vztahuje se na zboží, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době podnikatelem/odběratelem.

Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dodacím listem a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství), nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněnou fakturu, je povinen podat ihned (nejpozději do 24 hodin od převzetí zásilky, v případě převzetí zásilky v pátek nejpozději během prvního pracovního dne následujícího týdne) písemně zprávu na e-mailovou adresu dodavatele info@kalagro.cz. Pozdější reklamace chybné zásilky nebudou uznány.

V ostatních podmínkách se reklamace odběratelů/podnikatelů vyřizují podle tohoto reklamačního řádu a obchodního zákoníku, není-li výslovně uvedeno, že se úprava reklamačního řádu týká spotřebitele.

• Povinnosti kupujícího

Je-li kupující podnikatel (nikoliv spotřebitel), je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Reklamace neúplné, nebo špatné dodávky zboží uznáváme do 24 hod. od převzetí zboží zákazníkem, v případě převzetí zboží zákazníkem v pátek pak nejpozději během prvního pracovního dne následujícího týdne.

Kupující může jakoukoliv i další oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:

1. na e-mailovou adresu prodejce info@kalagro.cz
2. poštou na adresu prodejce
3. osobním doručením

Kupující je povinen:

1. Uvést co nejvýstižnější popis závad a jejich projevů
2. Doložit uskutečnění nákupu (dokladem o prodeji, přikládanou fakturou)

• Povinnosti prodávajícího

1. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
2. V případě neoprávněné reklamace bude zboží na náklady kupujícího zasláno zpět na jeho adresu a náklady, které je kupující povinen uhradit ve stanoveném termínu, nejpozději však do 14 dnů od ukončení reklamačního řízení.

• Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. 4. 2020. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.